Отмяна на пътуване

 ОПИСАНИЕ

 

Застраховка „Отмяна на пътуване“ на Застрахователно Дружество България е вид застраховка при пътуване, предназначена за хората, които пътуват и обезпечаваща финансови загуби, свързани с тези пътувания.

Застраховат се групово или индивидуално български и чуждестранни граждани за посочени по-долу рискове, свързани с платени резервации или предплатени туристически услуги с пакетна цена, организирани и предоставени от лицензиран туроператор или туристически агент, за пътувания на територията на Република България и/или чужбина.

Не се застраховат:

Лица със загубена работоспособност над 50%

Навършили 80 години

 

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

Покрити рискове по настоящите Общи условия са:

Разходи за отмяна на пътуването;

Разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването;

Разходи за удължаване на пътуването;

Разходи за закъснение на самолетен полет.

При определяне на обхвата на застрахователното покритие по договора Застраховащия може да избере:

Пакет от рисковете по т.т. 35.1 –35.3;

Пакет от рисковете по т.т. 35.1 – 35.4;

Риска по т. 35.4 самостоятелно.

За застрахователни събития по настоящите Общи условия се считат:

Злополука или заболяване, които водят до загуба на работоспособност или смърт на Застраховано лице, член на семейството му или негов близък роднина;

Неочаквано влошаване на предшестващо или хронично заболяване на Застраховано лице, което налага хоспитализация и е противопоказно за започване или продължаване на пътуването.

Усложнение при бременност на Застраховано лице, в случай че бременността е медицински установена и потвърдена след сключването на застрахователния договор и при условие, че усложнението е възникнало не по-късно от 28-мата седмица на бременността;

37.4. Материални щети в жилището на Застраховано лице или в помещения, където то извършва търговска, професионална или промишлена дейност, настъпили вследствие от пожар, природно бедствие или кражба с взлом (чл.195, ал.1, т.3 от НК), настъпили не повече от 72 часа преди отпътуването или по време на пътуването и чиято сериозност налага неговото присъствие;
37.5. Стачки в транспорта, които към момента на сключване на застрахователния договор не са били оповестени и вследствие, на които Застрахованото лице пропуска първоначалното отпътуване;
37.6. Кражба на документите на Застраховано лице, които са му били необходими за напускане на пределите на държавата при доказана невъзможност същите да бъдат преиздадени преди пътуването.

ПРЕДИМСТВА

 

Достъпна цена

Улеснена и бърза процедура на сключване

Покритие за голям брой събития, които водят до отмяна на пътуване

 

ЦЕНИ

 

Определят се спрямо:

Стойността на пътуването

Периода от време от сключването на застраховката до края на пътуването

 

„Застрахователна компания България Иншурънс“ АД

Лиценз № 432 - ОЗ/14.06.2013 от Комисията по финансов надзор за извършване на дейност по общо застраховане

I. Общи положения

1. „Застрахователна компания България Иншурънс“ АД, наричано по-нататък „Застраховател”, срещу платена застрахователна премия сключва договори за застраховка „Отмяна на пътуване“, при условията, на които се задължава да покрие разходи и суми, указани в застрахователната полица по вид и до застрахователната сума за съответното покритие.

II. Дефиниции

Използваните в настоящите Общи условия понятия имат следните значения:

2. Застраховател е „Застрахователна компания България Иншурънс“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 83А, ет. 2.

3. Застрахован (застраховано лице) е физическо лице, в чиято полза е сключен застрахователният договор и което ползва застрахователното покритие.

4. Застраховащ е физическо или юридическо лице, което сключва застрахователния договор и плаща определената в договора застрахователна премия. По условията на застрахователния договор Застраховащият може да бъде и Застрахован.

5. Страни по застраховката са Застрахователят, Застрахованият и Застраховащият.

6. Член на семейство е съпруг, съпруга или лица, живеещи във фактическо съжителство в общо домакинство и деца до 18-годишна възраст.

7. Близки роднини са родители, братя и сестри, свекър/тъст и свекърва/тъща, баба, дядо на Застрахования, при условие че същите са от кръга на застрахованите лица по полицата.

8. Застрахователна сума (лимит на отговорност) представлява максималният размер на отговорността на Застрахователя по сключения застрахователен договор.

9. Застрахователна премия е сумата, която Застраховащият заплаща на Застрахователя в замяна на поетите от него задължения по застрахователния договор.

10. Застрахователно събитие е настъпването на покрит риск по застраховка в периода на застрахователното покритие.

11. Застрахователно обезщетение е паричната сума, която Застрахователят изплаща на Застрахования при настъпване на покрит риск в резултат на настъпило с него застрахователно събитие.

12. Застрахователен период е периодът, за който се определя застрахователна премия и през който Застрахователят носи риска по застраховката.

13. Злополука е непредвидено, случайно и внезапно събитие, с външен за Застрахования произход, настъпило против неговата воля през срока на застрахователното покритие, което причинява на Застрахования телесно увреждане (открито или вътрешно нараняване, счупване или спукване на кост, изкълчване на става, скъсване или разтягане на тъкан, сухожилие или мускул, обгаряне или измръзване на телесна повърхност, отравяне, ухапване от отровни насекоми или влечуги, задушаване или удавяне и др.). Не се признават за злополука увреждания, настъпили след употребата на алкохол и/или наркотични вещества.

14. Заболяване е съвкупност от оплаквания и клинични прояви, диагностицирани в лицензирано лечебно заведение за първи път през срока на застрахователното покритие и регистрирани в официален медицински документ. За дата на настъпване на заболяването се приема датата на първичното му диагностициране.

15. Предшестващо (минало) заболяване е заболяване, нараняване или медицинско състояние, за което Застрахованото лице е знаело, че съществува преди началото на полицата, независимо дали са били потърсени или получени лечение и медикаменти, или консултации, или диагностициране.

16. Хронично заболяване означава болест или състояние, което се определя с една или повече от следните характеристики:

(1) продължава за неопределено време и може да се характеризира с ремисии;

(2) изисква продължително наблюдение, консултации, прегледи и изследвания.

17. Пътуване – индивидуално или групово пътуване, пребиваване или почивка на Застрахования, за което има извършено плащане (изцяло или частично).

18. Организирано пътуване – предплатени туристически услуги, платени хотелски резервации, пътувания, организирани от туроператор, туристически агент, предоставени на Застрахования по силата на сключен договор.

19. Билет за превоз – документ, удостоверяващ наличието на договор за превоз на пътник, който е на хартиен носител или в електронен вид.

20. Отмяна на пътуването е отмяна преди началото на пътуването поради настъпил риск, описан в настоящите Общи условия, който е непредвидим към момента на сключване на застрахователния договор и е независещ

2 |

Общи условия за застраховка „Отмяна на пътуване“ „ЗК България Иншурънс" АД

от волята на Застрахования.

21. Съкращаване на пътуването е намалаване срока на пътуването, включително по-късно пристигане в крайната дестинация поради настъпил риск, описан в настоящите Общи условия, който е е непредвидим към момента на сключване на застрахователния договор и е независещ от волята на Застрахования.

22. Прекъсване на пътуването е преждевременно прекратяване на започнало пътуване със завръщане у дома по-рано от планираната дата, наложено поради настъпил риск, описан в настоящите Общи условия, който е непредвидим към момента на сключване на застрахователния договор и е независещ от волята на Застрахования.

23. Удължаване на пътуването е удължаване на престоя след крайната дата на пътуването, наложено поради непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства).

24. Закъснение на самолетен полет е отлагане на отпътуването над два часа поради неблагоприятни климатични условия, бунтове, стачки, граждански вълнения и размирици, тероризъм, съботаж и др.

25. Невъзстановими разходи са неустойките и сумите, които вследствие на отменено пътуване подлежат на удържане от доставчика на туристистическа услуга от вече платените му суми, съгласно условията на договора със Застрахования и не се възстановяват на последния.

(1) Не се възстановяват разходите за управление, летищни такси и таксите за визи.

(2) За невъзстановими се приемат и разходите за услуги извън пътуване и настаняване, както и тези за допълнително избрани и платени от Застрахования екстри.

26. Непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства) е непредвидено събитие от извънреден характер, което е възникнало след сключването на застрахователния договор като природни бедствия (наводнения, поройни дъждове и високи вълни, градушки, гръмотевични и ветрови бури, свлачища, лавини, обилни снеговалежи, снежни виелици, екстремни температури и пожари, земетресения, цунами и вулканични изригвания), блокади (на пътища, граници и др.), аварии (глобални или с национално значение), епидемии, граждански вълнения, стачки, бунтове, всякакъв вид безредици, терористични или военни действия и др., в следствие на които е нарушен норамалния обществен ритъм на живот, съответно и възможносттта за безпрепятствено изпълнение на поети ангажименти между две или повече страни е нарушена.

27. Неблагоприятни метеорологични условия са сведения от оторизирани метеорологични служби за следене за наличие или очаквано възникване на определени значими метеорологични явления по маршрута, които могат да повлияят на безопасността на пътуване и/или полетите на въздухоплавателните средства.

III. Предмет на застраховката и териториален обхват

28. Застрахователят осигурява застрахователно покритие и обезщетява извършените разходи за организирано пътуване (билет за превоз или хотелско настаняване, закупени от/чрез туроператор, туристически агент, превозвач, хотелиер или друг доставчик на туристическа услуга).

29. Териториалният обхват на застрахователното покритие е Цял свят.

30. Застраховат се индивидуално или групово български и чуждестранни лица за платени резервации, билети за превоз или предплатени туристически услуги с пакетна цена.

31. За лица с продължително или постоянно пребиваване в Република България, застрахователното покритие е валидно за пътувания на територията на целия свят, включително и Република България.

32. За чуждестранни лица с временно пребиваване в Република България, застрахователното покритие е валидно за пътувания само на територията на Република България.

IV. Застраховани лица

33. Застраховат се физически и психически здрави лица, на възраст до 70 (седемдесет) години и за които не съществуват медицински противопоказания да предприемат пътуване.

34. Лица на възраст от 70 (седемдесет) години до 80 (осемдесет) могат да се застраховат срещу заплащане на допълнителна премия.

V. Покрити рискове

35. Покрити рискове по настоящите Общи условия са:

35.1. Разходи за отмяна на пътуването;

35.2. Разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването;

35.3. Разходи за удължаване на пътуването;

35.4. Разходи за закъснение на самолетен полет.

36. При определяне на обхвата на застрахователното покритие по договора Застраховащия може да избере:

36.1. Пакет от рисковете по т.т. 35.1 –35.3;

36.2. Пакет от рисковете по т.т. 35.1 – 35.4;

36.3. Риска по т. 35.4 самостоятелно.

37. За застрахователни събития по настоящите Общи условия се считат:

37.1. Злополука или заболяване, които водят до загуба на работоспособност или смърт на Застраховано лице, член на семейството му или негов близък роднина;

37.2. Неочаквано влошаване на предшестващо или хронично заболяване на Застраховано лице, което налага хоспитализация и е противопоказно за започване или продължаване на пътуването.

37.3. Усложнение при бременност на Застраховано лице, в случай че бременността е медицински установена и потвърдена след сключването на

3 |

Общи условия за застраховка „Отмяна на пътуване“ „ЗК България Иншурънс" АД

застрахователния договор и при условие, че усложнението е възникнало не по-късно от 28-мата седмица на бременността;

37.4. Материални щети в жилището на Застраховано лице или в помещения, където то извършва търговска, професионална или промишлена дейност, настъпили вследствие от пожар, природно бедствие или кражба с взлом (чл.195, ал.1, т.3 от НК), настъпили не повече от 72 часа преди отпътуването или по време на пътуването и чиято сериозност налага неговото присъствие;

37.5. Стачки в транспорта, които към момента на сключване на застрахователния договор не са били оповестени и вследствие, на които Застрахованото лице пропуска първоначалното отпътуване;

37.6. Кражба на документите на Застраховано лице, които са му били необходими за напускане на пределите на държавата при доказана невъзможност същите да бъдат преиздадени преди пътуването.

VI. Изключени рискове

38. Застрахователят не дължи застрахователно обезщетение и не носи отговорност в следните случаи:

38.1. Отмяната на пътуването е настъпила вследствие липса или ненавременно направена резервация;

38.2. Неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Застраховано лице на клаузите по договора за пътуване с доставчика на туристическа услуга;

38.3. Туристическа услуга, договорена с физическо лице, за която няма издадени официален документ и платежен документ за платена туристическа услуга (изцяло или частично);

38.4. Невъзможност на Застраховано лице да осъществи пътуването поради отказ да му бъде издадена виза, международен паспорт или друг документ, задължително изискван при пътуването или поради нормативна или административна забрана (невъзможност);

38.5. Временна неработоспособност на Застрахованото лице, член на семейството му или близък роднина вследствие на злополука или акутно заболяване с продължителност до 4 /четири/ дни включително;

38.6. Застрахователното събитие е настъпило в следствие на предшестващо или хронично заболяване на Застраховано лице, член на семейството му или близък роднина към момента на сключване на застрахователния договор, с изключение на случаите по т.37.2;

38.7. Предшестващи или хронични заболявания и техните рецидиви, чието влошаване е довело до хоспитализация на Застрахованото лице, близък роднина или член на семейството, за същото заболяване поне веднъж през последните 12 месеца преди началото на застрахователното покритие;

38.8. Планирана хоспитализация на Застраховано лице, член на семейството му или близък роднина или хоспитализация на лице, което фигурира в списък на чакащи лечение или се намира в напреднал стадий на

заболяване;

38.9. Разходи за отмяна на пътувания с лечебна и консултативна цел, пластична хирургия, козметична цел или козметични процедури;

38.10. Психични заболявания, депресии и всякакъв вид психическо и поведенческо разстройство, лекувани преди влизане в сила на застраховката и/или преди всяко пътуване;

38.11. СПИН или свързаните с установяването му задължителни или доброволни тестове, полово-предавани и венерически заболявания;

38.12. Онкологични заболявания, сърдечно-съдови заболявания, епилепсия, множествена склероза, астма, туберкулоза или хронична дихателна недостатъчност; всяко разстройство на бъбреците – хронични възпаления, хронична бъбречна недостатъчност; хронични хепатити и цироза; хронични стомашно-чревни заболявания;

38.13. Разходи за отмяна на пътуване вследствие на бременност, установена преди сключване на застрахователния договор, усложнения или прекъсване на бременност, изкуствено оплождане, лечение на стерилитет или раждане;

38.14. Умишлено самонараняване, самоубийство или опит за самоубийство на Застраховано лице, член на семейството му или негов близък роднина;

38.15. Неотложна карантина;

38.16. Епидемии, имащи особености на пандемия (обявена от Световната здравна организация), проявяваща се под тежка форма и висока вирулентност, които могат да причинят висока смъртност или да доведат до налагане на ограничителни мерки с цел намаляване на риска от предаване на заболяването на гражданското население, като например, но без да се счита за изчерпателно изброяване: затваряне на училища, затваряне на обществени заведения, ограничаване на обществения транспорт в градовете, ограничаване на въздушния транспорт;

38.17. Официално предупреждение на Министерство на външните работи да не се осъществяват пътувания в конкретна държава, както и пътувания в държави, които са в състояние на гражданска война или война с друга държава;

38.18. Стачки или протести в транспорта, за които е известно в момента на сключване на застраховката;

38.19. Отнемане на лиценза на самолетен, корабен, автобусен или жп превозвач, за които Застрахования има резервация за пътуване, с акт на оторизиран орган на съответната държава или на оправомощена международна организация;

38.20. Сбиване, опит или извършване на престъпление от общ характер, хулигански прояви, ненужно самоизлагане на опасност, както и вреди, настъпили в резултат на груба небрежност на Застрахования, в случаите, в които той е пострадал поради неполагане на

дължимата грижа (грижата, която би положил и най-небрежният човек при подобни условия) за собственото

4 |

Общи условия за застраховка „Отмяна на пътуване“ „ЗК България Иншурънс" АД

си здраве;

38.21. Разходи за отмяна на пътуването вследствие участие на Застрахованото лице като играч в професионални спортни и любителски състезания, упражняване на високорискови и екстремни спортове: автомобилни и мотоспортове, подводни и въздушни спортове, изследване на пещери, планинско катерене, бънджи скокове, боравене с пиротехнически средства и фойерверки, ски скокове и други; употреба на упойващи, психотропни, наркотични, стимулиращи, дрогиращи вещества и други подобни, алкохол или алкохолно натравяне, независимо дали са в причинно-следствена връзка с настъпването на събитието;

38.22. Събития, настъпили преди началото на застрахователното покритие, дори ако са довели до настъпване на покрит риск в рамките на застрахователния период.

39. С изрична писмена уговорка между страните и след заплащане на допълнителна премия, някои от изключенията от застрахователното покритие могат да бъдат покрити.

VII. Застрахователна сума и отговорност на застрахователя

40. Застрахователната сума за едно лице е сумата в лева или евро, избрана от Застраховащия, за която е сключен застрахователният договор.

41. В случай че към датата на настъпване на застрахователното събитие Застрахованият има и други застраховки, покриващи същите рискове, отговорността на Застрахователя е пропорционална на съотношението между договорения в застрахователната полица лимит и общия лимит за съответния риск по всички застраховки.

VIII. Застрахователна премия

42. Застрахователната премия се определя по тарифи на Застрахователя и се изчислява в зависимост от застрахователната сума, срока на застрахователното покритие и други съществени за оценката на риска обстоятелства.

43. Застрахователната премия се начислява в лева или евро и се заплаща в лева по централния курс на БНБ за деня на сключване на застрахователния договор.

44. Застрахователната премия се заплаща еднократно при сключване на застрахователния договор.

45. При неплащане на застрахователната премия, застрахователният договор не влиза в сила.

IX. Сключване, начало и край на застраховката

46. Застрахователният договор се сключва във формата на застрахователна полица по предложение на Застраховащия. Общите условия на Застрахователя обвързват Застраховащия, ако са му били предадени при сключването на застрахователния договор и той е заявил писмено (или по друг недвусмислен начин при сключване на застраховката онлайн), че ги приема.

47. Неразделна част от Застрахователния договор са

настоящите Общи условия, застрахователната полица, всички анекси и добавъци, и всички писмени споразумения по повод и във връзка със застраховката.

48. В полицата се вписват данни за Застраховащия, както и данни за Застрахования/ите – име и ЕГН (или датата на раждане), постоянен адрес, както и друга информация, която според Застрахователя има значение за оценката на риска.

49. По настоящите Общи условия се сключват индивидуални или групови застраховки. При групови застраховки прилагането на поименен списък към полицата е задължително.

50. Застраховката се сключва с начало датата на резервацията. Полица, сключена след тази дата, е невалидна, освен ако не е уговорено друго.

51. Застраховката се сключва в срок до 5 /пет/ дни след деня на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на билет за превоз или резервиране на хотел при условие, че е извършено плащане (частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по-малко от 10 /десет/ дни. Полица, сключена без да са спазени тези условия, се счита за невалидна.

52. В случай че при сключване на договор за пътуване, резервиране за билет за превоз или резервиране на хотел не се изисква плащане, застрахователният договор се сключва в срок до 5 /пет/ дни след датата на извършване на плащането при спазване на условието до началната дата на пътуването да остават не по-малко от 10 /десет/ дни.

53. Застраховката влиза в сила от 00:00 часа на деня, посочен за начало, и е валидна до 24:00 часа на деня, посочен за край в полицата, при условие, че е платена застрахователната премия.

54. При сключена Застраховка за организирано пътуване нейната валидност е до крайната дата на пътуването.

55. При сключена Застраховка само за закупени самолетни билети, крайната й дата на валидност е датата на полета - в зависимост от това дали закупеният самолетен билет е еднопосочен или двупосочен.

56. При сключена Застраховка само за хотелско настаняване, крайната й дата на валидност е датата на последната нощувка.

X. Задължения на застрахования и застрахователя при настъпване на застрахователно събитие. Изплащане на застрахователни суми и обезщетения.

57. При настъпване на застрахователно събитие, Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение до размера на договорения лимит.

58. При настъпване на застрахователно събитие Застрахованото лице се задължава в срок до 48 часа да уведоми туроператора, превозвача, хотелиера с цел предприемане на съответните мерки по отмяна на

пътуването, както и да се снабди с официални документи за възможностите за възстановяване на суми или възможностите за насрочване на друго пътуване.

5 |

Общи условия за застраховка „Отмяна на пътуване“ „ЗК България Иншурънс" АД

59. При настъпване на застрахователно събитие, Застрахованият или упълномощено от него лице в срок до 5 /пет/ работни дни от датата на настъпване на застрахователното събитие се задължава да уведоми Застрахователя, като представя доказателства за изпълнение на задължението си по т.58.

60. При неспазване на сроковете, посочени в т. 58 и т. 59, Застрахователят има право да намали размера на обезщетението, а ако неизпълнението е с цел да попречи на Застрахователя да установи обстоятелствата, при които е настъпило събитието, и/или да упражни своите права, Застрахователят има право да откаже изплащане на обезщетение.

61. Застрахованият е длъжен да предприеме всички мерки, за да му бъдат възстановени дължимите суми по договор за организирано туристическо пътуване, летищни такси и др. разходи, за които съществува правна възможност да му бъдат възстановени.

62. При настъпване на застрахователно събитие, покрито по настоящите Общи условия, Застрахователят изплаща обезщетения, както следва:

62.1. При „Разходи за отмяна на пътуването” – Застрахователят възстановява претърпените финансови загуби (депозити и суми), заплатени предварително от Застрахования във връзка с пътуване, които не могат да му бъдат възстановени от страна на туроператора/турагента, превозвача или хотела;

62.2. При „Разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването” – Застрахователят възстановява на Застрахования частта от сумата, платена за пътуването, която се отнася само до услугите, които са предварително платени и неизползваеми поради съкращаване или прекъсване на пътуването.

62.2.1. Не се възстановяват възникналите разходи за транспорт, храна и др. вследствие на съкращаване или прекъсване на пътуването;

62.3. При „Разходи за удължаване на пътуването” – Застрахователят възстановява извършените разходи за хотелско настаняване и пътни разноски в случай на невъзможност за отпътуване поради настъпване на непреодолима сила (форсмажорно обстоятелство).

62.3.1. При хотелско настаняване Застрахователят възстановява действително извършените разходи за до 2 /две/ нощувки, но не повече от 100 /сто/ лева / 50 /петдесет/ евро за една нощувка за едно лице.

62.3.2. При удължаване на пътуването Застрахователят възстановява предварително платените суми за билети, при условие че превозвачът не ги е възстановил или не е осигурил транспорт на Застрахования в срок до 2 /два/ дни.

62.3.3. Застрахователят не възстановява разходите за удължаване на пътуването в случай че превозвачът или туроператорът са осигурили алтернативен транспорт за отпътуване най-късно до 2 /два/ дни след първоначално предвиденото, но Застрахованият е отказал.

62.4. При „Разходи за закъснение на самолетен полет” – Застрахователят изплаща на Застрахования

обезщетение в размер на 10 /десет/ лева / 5 /пет/ евро за всеки час от първите 12 /дванадесет/ часа забавяне и по 100 /сто/ лева / 50 /петдесет/ евро за всеки 12 /дванадесет/ часа след това, но за не повече от 36 /тридесет и шест/ часа забавяне.

62.4.1. Отговорността на Застрахователя влиза в сила от момента на последното официално разписание, което е съобщено от авиокомпанията и е валидна до началото на полета, но за не повече от 36 /тридесет и шест/ часа забавяне.

63. При настъпване на покрито по настоящите Общи условия събитие, дори и по отношение на само един Застрахован, Застрахователят изплаща застрахователно обезщетение за не повече от 1 /един/ от спътниците му (член на семейството или близък роднина), само при условие, че е застрахован по силата на същия застрахователен договор.

64. За изплащане на застрахователно обезщетение, Застрахованото лице представя следните документи:

64.1. Документ за уведомяване на туроператор, превозвач, хотелиер за събитието, което води до отмяна на пътуването. Документ от туроператор, превозвач, хотелиер с посочена разбивка на сумите (единичните цени на отделните видове услуги), които подлежат на възстановяване;

64.2. Уведомление за настъпило застрахователно събитие по образец на Застрахователя;

64.3. Претенция за изплащане на застрахователно обезщетение по образец на Застрахователя;

64.4. Договор за организирано пътуване – оригинал;

64.5. Билет за превоз, включително документ за закупуването му;

64.6. Документ за платено хотелско настаняване;

64.7. Финансови документи, удостоверяващи звършени плащания към туроператор, туристически агент, превозвач или хотелиер;

64.8. Документ, издаден от туроператор, туристически агент, превозвач или хотелиер, удостоверяващ размера на възстановените на Застрахования суми и размера на удържаните суми и основанието за това;

64.9. Подробна здравно-медицинска документация – амбулаторни листове, епикриза за проведено болнично лечение, история на заболяването, болнични листове, съдебно-медицинска експертиза, акт за смърт (копие), удостоверение за наследници (копие), друг медицински документ, удостоверяващ медицинските противопоказания за пътуването;

64.10. Документи от компетентни органи, удостоверяващи материални щети в жилището/търговско помещение на Застрахованото лице и причината за тяхното настъпване;

64.11. Документи от летището или превозвача, удостоверяващи закъснение или анулиране на самолетен полет;

64.12. Документи от туроператор, туристически агент, превозвач или хотелиер, от които е видна датата на съкращаване или прекъсване на пътуването причината за това, както и описание на неизползваните от

6 |

Общи условия за застраховка „Отмяна на пътуване“ „ЗК България Иншурънс" АД

Застрахования услуги;

64.13. Пътнически билети за връщане и документи, от които е видна датата на съкращаване или прекъсване на пътуването.

64.14. Документ от съответното РПУ, с който се удостоверява кражба на документи.

65. Застрахователят е длъжен да възстанови на Застрахования извършените разходи в срок до 15 (петнадесет) работни дни от датата на постъпване на Претенцията за изплащане на застрахователно обезщетение и представяне на всички необходими документи за определяне на основанието и размера й.

66. Ако се установи, че за изясняване на причините за настъпване на застрахователното събитие, основанието и размера на претенцията, са необходими допълнителни доказателства, които не са били предвидени в застрахователния договор при сключването му, Застрахователят уведомява Застрахованото лице за необходимостта от представянето им, най-късно в срок от 45 дни от представянето на документите, определени със застрахователния договор. Изпълнението на задължението по т.65 на Застрахователя започва след представянето на изисканите допълнителни доказателства.

67. Разходите по набавянето на необходимите документи не се възстановяват от Застрахователя и са за сметка на Застрахования.

68. Когато Застрахователят има основание да откаже пълно или частично изплащане на застрахователно обезщетение, той е длъжен в посочения в т.65 срок да уведоми писмено Застрахования за мотивите относно отказа.

69. Застрахователното обезщетение се изплаща по банкова сметка на Застрахованото лице, която то посочва в Претенцията за изплащане на застрахователно обезщетение.

XI. Лични данни

70. ”Застрахователно акционерно дружество България” АД е администратор на лични данни. Личните дани на Застрахованите се събират, съхраняват и обработват при стриктното спазване на изискванията по ЗЗЛД.

XII. Подсъдност, давност и право на регресен иск

71. Всички спорове между Застрахован и Застраховател се уреждат по пътя на взаимно съгласие. В случай на непостигане на съгласие между страните, всички спорове между Застрахован и Застраховател ще бъдат решавани от компетентния съд.

72. Правата по договора за застраховка се погасяват с изтичането на предвидените в закона давностни срокове.

73. Приложимо право по тези Общи условия е българското право.

74. При настъпване на застрахователно събитие, причинено от трети лица, Застрахователят встъпва в правата на Застрахования срещу тях до размера на платеното обезщетение и направените разходи.

75. Отказът на Застрахования от правата му срещу трети лица няма сила спрямо Застрахователя.

XIII. Разглеждане на жалби

76. Ползвателите на застрахователни услуги имат право да подават жалби във връзка със застрахователното правоотношение, лично в централния офис на Застрахователя на адрес: гр. София, бул. „България“ № 83А, по пощата или в електронен вид на office@zadbg.bg.

77. Застрахователят регистрира всяка получена жалба в отделен регистър „Жалби” с входящ номер и дата на постъпване. По всяка отделна Жалба, Застрахователят се произнася в 30-дневен срок от постъпването й.

78. При несъгласие с изразения от Застрахователя писмен отговор, ползвателите на застрахователни услуги имат възможност да се свържат с Комисия за финансов надзор. Адресът на Комисията е: гр. София, ул. "Будапеща" № 16, e-mail: delovodstvo@fsc.bg.

79. Вътрешните правила за дейността по уреждане на застрахователни претенции се намират на интернет страницата на Застрахователя: www.zadbg.bg.

Заключителни разпоредби

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителния съвет на „Застрахователна компания България Иншурънс“ АД от 20.06.2018 г. и влизат в сила от 01.07.2018 г.

С влизане в сила на настоящите Общи условия се прекратява действието на Общите условия за застраховка „Отмяна на пътуване“, приети от Управителния съвет на заседание, проведено на 08.07.2015 г.

Днес г. долуподписаният,

декларирам, че получих подписан екземпляр от настоящите Общи условия, запознах се със съдържанието им и съм съгласен с тях, за което се подписвам:

 

 

Общи условия