Защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

НА „Алтер Виа“ ООД, ЕИК 101657128

   

  Въведение

   

 1. Общ регламент за защита на личните данни

  Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) замества Директивата 95/46 / ЕО за защита на данните. Има пряко действие и предполага изменение в законодателството на страните -членки в областта на защитата на личните данни. Неговата цел е да защитава “правата и свободите” на физическите лица и да се гарантира, че личните данни не се обработват без тяхно знание, и когато е възможно, че се обработва с тяхно съгласие.

 2. Обхват очертан от Общия регламент за защита на данните

  Материален обхват (член 2) – настоящият регламент се прилага за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни (например ръчно и на хартия), които са част от регистър с лични данни или които са предназначени да съставляват част от регистър с лични данни.

  Териториален обхват (член 3) – правилата на Общия Регламент ще важат за всички администратори на лични данни, които са установени в ЕС, които обработват лични данни на физически лица, в контекста на своята дейност. Ще се прилага и за администратори извън ЕС, които обработват лични данни с цел да предлагат стоки и услуги или ако наблюдават поведението на субектите на данни, които пребивават в ЕС.

   

  Дефиниции

 

 1. Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („СУБЕКТ НА ЛИЧНИ ДАННИ“) физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

 2. Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.

   

 3. Обработване на лични данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 4. Политика за защита на личните данни, за целите на този документ, представляват правилата за защита на личните данни, които правила са съобразени с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни ( по-долу за краткост „Регламента“) и се прилагат от Алтер Виа“ ООД.

 5. Регистър с лични данни означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип.

 6. Получател означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.

 7. Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

   

 8. Администраторозначава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка.

 9. Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

   

 10. Съгласие на субекта на данните” – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.

   

 11. Дете“ – Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години въпреки че това може да бъде намалена на 13 от правото на държавата-членка. Обработката на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. Алтер Виа“ООД полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си. Ако узнаем, че сме събрали лични данни от деца, без потвърждението или съгласието на родителите, Алтер Виа“ООД ще предприеме стъпки за премахването на тази информация.

   

 12. Профилиране” – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение.

   

 13. Нарушение на сигурността на лични данни” – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

   

 14. Основно място на установяване “ – седалището на администратора в ЕС ще бъде мястото, в което той взема основните решения за целта и средствата на своите дейности по обработване на данни. По отношение на обработващия лични данни основното му място на установяване в ЕС ще бъде неговият административен център.

  Ако администраторът е със седалище извън ЕС, той трябва да назначи свой представител в юрисдикцията, в която администраторът работи, за да действа от името на администратора и да се занимава с надзорните органи. (Член 4 т.16) от ОРЗД).

   

 15. Онлайн платформа“- виртуална единна среда за закупуване в реално време на самолетни билети, застраховки, екскурзии и ваканции, транспортни услуги /трансфери/, както и наемане на автомобили за временно ползване, до която имат достъп само регистрирани ползватели.

 16. Лицe за контакт– физическо лице, посочено от регистриран ползвател на онлайн платформата, чрез което администраторът на платформата, както и останалите регистрираните ползватели могат да се свържат със същия.

 17. Отговорни лица – физическо лице, посочено от регистриран ползвател на онлайн платформата, което осъществява ръководни функции в последния.

 18. Служители на Дружеството – физически лица, наети на работа в Алтер Виа“ ООД, сключили граждански или трудов договор със същото Дружество.

 

  ИНФОРМАЦИЯ за „Алтер Виа“ ООД

 

 1. Алтер Виа“ ООД, ЕИК 101657128, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, ул. „Бръшлян“ № 3, ет.1,ап.3, е дружество, регистрирано в Република България, което е администратор и получател на лични данни, представлявано от управителя Михаела Николова.

 2. Алтер Виа“ ООД обработва предоставените му лични данни законосъобразно и добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните в съответствие с принципите и изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (по-долу „Регламента“).

 

Алтер Виа“ ООД  събира, обработва и съхранява следните категории лични данни:

1.„Обикновени” лични данни:

 • собствено име и фамилия;

 • домашен адрес;

 • дата на раждане/възраст

 • имейл адрес

 • номер на лична карта/паспорт за самоличност;

 • адрес на интернет протокол (IP);

 • идентификационен номер на „бисквитка“.


2Алтер Виа“ ООД обработва минимален обем „обикновени“ лични данни на физическите лица – лица за контакт , посочени от ползвателите на сайта, а именно: име и фамилия.

3Алтер Виа“ ООД обработва следните „обикновени“ лични данни на лицата, наети на работа по трудов или граждански договор при Алтер Виа“ ООД а именно: три имена, ЕГН, дата на раждане, адрес, номер на документ за самоличност.

4.„Алтер Виа“ ООД обработва и данни като служебен адрес, служебен телефон, служебен имейл адрес (адрес на електронна поща) на лицата за контакт и МОЛ; имена на туристически агенции, на тур оператори, на търговски дружества, на хотели, техните регистрационни / лицензионни номера, седалища и адреси на управление, техни имейл адреси.

5.Алтер Виа“ ООД НЕ обработва специални категории лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

 

  ЦЕЛИ И СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 1. В зависимост от субекта на лични данни, Алтер Виа“ ООД обработва последните за следните цели:

1.1.Обработването на личните данни е за целите на: сключване и изпълнение на Договора, изпълнение на законовите задължения на Алтер Виа“ ООД пред националните данъчни, регулаторни и други органи. Обработването и съхранението на личните данни от страна на Алтер Виа“ ООД ще е за срок до отпадане на основанието, при пълно съобразяване на специалните законови изсквания по Закона за туризма, Закона за счетоводството, Закон за задълженията и договорите и другите норамативни актове, които пряко и/или непряко уреждат отношенията между лицето предоставящо лични данни и Алтер Виа“ ООД.

1.2. За техническото администриране на сайта: www.alterviabg.com

1.3. Данните на лицата за контакт се обработват и за целите на  директния маркетинг, само в необходимия за целта обхват и в случаи на изрично доброволно предоставяне от страна на клиента.

1.4. данните на служителите на дружеството се обработват с цел изпълняване на законовите задължения на Дружеството, като работодател по трудови правоотношения, съответно като възложител по граждански договори.

 

 1. Срок за обработване на личните данни на работници / служители

 

2.1. Алтер Виа“ ООД обработва личните данни на служителите си в изпълнение на законовите си задължения да разработва и съхранява трудово досие на всеки работник / служител, в което съхранява всички документи, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение.

2.2. След прекаратяване на трудовото правоотношение Алтер Виа“ ООД съхранява документите от трудовото досие с изключение на ведомостите за заплати за срок от 3 години.

2.3. Ведомостите за заплати се съхраняват за срок от 50 г. по реда предвиден в Закона за Националния архивен фонд.

2.4. След изтичането на срока за съхранението на документите, които не подлежат на предаване в Националния архивен фонд, същите се унищожават.

 

  НАЧИН НА ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1. Алтер Виа“ ООД съхранява документите, съдържащи лични данни, на технически (електронен) и хартиен носител.

 2. Личните данни трябва да бъдат обработени по начин, който гарантира подходяща сигурност (чл. 24,чл. 32 от ОРЗД).Длъжностното лице за защита на данните (оценка на риска) , като вземе предвид всички обстоятелства, свързани с операциите по управление или обработване на данни от Алтер Виа“ ООД.

 3. При определянето на това доколко уместно е обработването , Длъжностното лице по защита на данните трябва също така да разгледа степента на евентуална вреда или загуба, която може да бъде причинена на физически лица (напр. персонал или клиенти), ако възникне нарушение на сигурността, както и всяка вероятна вреда за репутацията на администратора, включително евентуална загуба на доверие на клиентите.

 4. Алтер Виа“ ООД не поддържа онлайн регистър.

 5. Алтер Виа“ ООД не съхранява лични данни във вид, който позволява идентифицирането на субектите за по-дълъг период отколкото е необходимо, по отношение на целите, за които са били събрани данните.

 6.  Алтер Виа“ ООД може да съхранява данни за по-дълги периоди единствено ако личните данни ще бъдат обработвани за целите на архивиране, за цели в обществен интерес, и за статистически цели, и само при изпълнението на подходящи технически и организационни мерки за гарантиране на правата и свободите на субекта на данните.

 7. Процедура за съхраняване и унищожаване на данните, приета от Алтер Виа“ ООД се прилага във всички случаи.

 8. Личните данни ще бъдат унищожени сигурно, съгласно принципа за гарантиране подходящо ниво на сигурност (чл. 5, пар. 1 б. е) от Общия регламент) – включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);

 

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

 

 1. Алтер Виа“ ООД обработва данните на лицата за контакт и МОЛ – служители / представители на туристически агенции, на тур оператори, на търговски дружества / на хотели или други юридически лица с оглед защитата на легитимните интереси на Алтер Виа“ ООД във връзка с изпълнението на договорите, сключени между Алтер Виа“ ООД и съответната туристическа агенция / тур оператор / търговско дружество / хотел или други физически и юридически лица.

 2. Алтер Виа“ ООД обработва данните на своите служители на основание сключени с тях трудови или граждански договори.


ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1.  Право на достъп до личните данни на лицата за контакт и МОЛ имат служителите на Алтер Виа“ ООД при спазване на всички правила за защита и конфиденциалност, IT фирмата за поддръжка на сайта, както и трети лица в предвидените в закон случаи.

 2. Личните данни на служителите на Алтер Виа“ ООД, наети на граждански / трудови договори могат да бъдат разкрити на следните трети – лица – счетоводна фирма, водеща счетоводството на Алтер Виа“ ООД за целите на счетоводната дейност, на компетентните държавни органи в случаите, установени в българското законодателство и в правото на Европейския съюз.

 

ПРИНЦИПИ НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Цялата обработка на лични данни трябва да се извършва в съответствие с принципите за защита на данните, посочени в член 5 от Регламент (ЕС) 2016/679. Политиките и процедурите на Алтер Виа“ ООД имат за цел да гарантират спазването на тези принципи.

1Личните данни трябва да бъдат обработвани законосъобразно, добросъвестно и прозрачно

Законосъобразно – да идентифицира законна основа, преди да може да обработва лични данни. Те често са посочени като “основания за обработване”, например „съгласие“.

Добросъвестно – за да може обработването да бъде добросъвестно, администраторът на данни трябва да предостави определена информация на субектите на данни, доколкото това е практически възможно. Това важи независимо дали личните данни са получени директно от субектите на данни или от други източници.

Регламент (ЕС) 2016/679 увеличава изискванията за това каква информация трябва да бъде на разположение на субектите на данни, която е обхваната от изискването за “прозрачност”.

Прозрачно – Общият регламент включва правила относно предоставяне на поверителна информация на субектите на данни в членове 1213 и 14 от ОРЗД. Те са подробни и конкретни, поставяйки акцента върху това, че известията за поверителност са разбираеми и достъпни. Информацията трябва да бъде съобщена на субекта на данните в разбираема форма, като се използва ясен и разбираем език.

2.Лични данни могат да се събират само за конкретни, изрично указани и законни цели

Данните, получени за конкретни цели, не трябва да се използват за цел, която се различава от тези, официално обявени на надзорния орган като част от Регистъра на дейностите по обработване на данни (чл. 30 ОРЗД) на Алтер Виа“ ООД, Процедура за прозрачност при обработката на лични данни.

3.Личните данни трябва да бъдат адекватни, релевантни, ограничени до това, което е необходимо за обработването им със съответната цел. (принцип на минимално необходимото)

ДЛЗД/Отговорникът по защита на данните е отговорен да осигури Алтер Виа“ ООД да не събира информация, която не е строго необходимо за целта, за която тя е получена.

Всички формуляри за събиране на данни (електронни или на хартиен носител), включително изискванията за събиране на данни в новите информационни системи, трябва да включват декларация за добросъвестно обработване или връзка Декларация за поверителност и да бъдат одобрени от ДЛЗД.

Длъжностното лице по защита на данните / отговорникът по защита на данните ще гарантира, че на (годишна) основа всички способи за събиране на данни се преглеждат от (вътрешен одит/външни експерти),за да се гарантира, че събраните данни продължават да бъдат адекватни, релевантни, не са прекомерни

4. Личните данни трябва да бъдат точни и актуализирани във всеки един момент, и да са положени необходими усилия, за да е възможно незабавно (в рамките на възможните технически решения) изтриване или коригиране.

Данните, които се съхраняват от администратора на данни, трябва да бъдат прегледани и актуализирани при необходимост. Не трябва да се съхраняват данни, в случаите, когато има вероятност да не са точни.

Длъжностното лице за защита на данните е отговорно да гарантира, че целият персонал е обучен в значението на събирането на точни данни и поддържането им.

Също така, задължение на субекта на данните е да декларира, че данните, които предават за съхраняване от Алтер Виа“ ООД са точни и актуални. Попълването на формуляр от субекта на данни, предназначени за администратора, ще включва изявление, че съдържащите се в него данни са точни към датата на подаване.

От служителите / работниците ( клиентите / други) трябва да се изисква, да уведомяват Алтер Виа“ ООД за всякакви промени в обстоятелствата, за да могат да се актуализират записите на лични данни. Отговорността на Алтер Виа“ ООД е да гарантира, че всяко уведомление относно промяната на обстоятелствата е записано и се предприемат действия.

Длъжностното лице по защита на данните носи отговорност да се гарантира, че са налице подходящи процедури и политики за поддържане на точност и актуалност на личните данни, като се отчита обемът на събраните данни, скоростта, с която може да се промени, други относими фактори.

Най-малко на годишна база Длъжностното лице по защита на данните ще прегледа сроковете на съхранение на всички лични данни, обработвани от Алтер Виа“ ООД, като се позовава на инвентаризацията на данните и ще идентифицира всички данни, които вече не се изискват в контекста на регистрираната цел. Тези данни ще бъдат надеждно унищожени в съответствие с процедурите и правилата на администратора.

Длъжностното лице по защита на данните / отговорникът по защита на данните е отговорно за съответствие с искания за корекция на данни в рамките на един месец. Този срок може да бъде удължен с още два месеца за сложни заявки. АкоАлтер Виа“ ООД реши да не се съобрази с искането, Длъжностното лице по защита на данните трябва да отговори на субекта на данните, за да обясни мотивите си и да го информира за правото му да подаде жалба пред надзорния орган, и да потърси правна защита.

Длъжностното лице за защита на данните е отговорно за вземане на подходящи мерки, в случаите когато организациите на трети страни  имат неточни или остарели лични данни, да ги информира, че информацията е неточна или остаряла и е да не се използва за вземане на решения  относно лицата, да информира съответните страни; и  да препраща всяка корекция на лични данни към  третите страни, където това е необходимо.

5.Личните данни трябва да се съхраняват в такава форма, че субектът на данните може да бъде идентифициран само толкова дълго, колкото е необходимо за обработването.

Когато личните данни се запазват след датата на обработването, те ще бъдат  съхранявани по подходящ начин(минимизирани), за да се защити самоличността на субекта на данните в случай на нарушение на данните.

Лични данни ще бъдат пазени в съответствие с Процедура за съхраняване и унищожаване на данните и след като е преминал срокът  им на съхранение, те трябва да бъдат надеждно унищожени по указания в тази процедура ред.

Длъжностното лице за защита на данните специално трябва да одобри всяко запазване на данни, което надхвърля срока на съхранение, дефиниран в Процедура за съхраняване и унищожаване на данните и трябва да гарантира, че обосновката е ясно определена и е в съответствие с изискванията на законодателството за защита на данните. Това одобрение трябва да бъде писмено.


СЪГЛАСИЕ

 

1.Под „съгласиеАлтер Виа“ ООДще разбира всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време.

2. Алтер Виа“ ООД разбира под “съгласие” само случаите, в които субектът на данните е бил напълно информиран за планираното обработване и е изразил своето съгласие и без върху му да бъде упражняван натиск. Съгласието, получено при натиск или въз основа на подвеждаща информация, няма да бъде валидно основание за обработване на лични данни.

3. Съгласието не може да бъде изведено от липсата на отговор на съобщение до субекта на данни. Трябва да има активна комуникация между администратора и субекта, за да е налице съгласие. Администраторът трябва да може да докаже, че е получено съгласие за дейностите по обработване.

4. В повечето случаи съгласието за обработка на лични и специални категории данни се получава рутинно от Алтер Виа“ ООД, като се използват стандартни документи за съгласие – напр. Форма за регистрация в сайта, която включва – Име, Фамилия, имейл и телефон.

 

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

 

1. Всички служители / работници са отговорни за гарантирането на сигурността при съхраняването на данните, за които те отговарят и които Алтер Виа“ ООДдържи, както и, че данните се съхраняват сигурно и не се разкриват при каквито и да било обстоятелства на трети страни, освен ако Алтер Виа“ ООДне е дал такива права на тази трета страна , като са сключили договор/клауза за поверителност Това включва хостинг компанията на която се хоства уебсайтът на Алтер Виа“ ООД

2. Всички лични данни трябва да бъдат достъпни само за тези, които се нуждаят от тях, а достъпът може да бъде предоставен само в съответствие с изградените правила за контрол на достъпа.

 

РАЗКРИВАНЕ НА ДАННИ

 

1.Алтер Виа“ ООД осигурява условия, при които личните данни не се разкриват на неупълномощени трети страни, което включва членове на семейството, приятели, държавни органи, дори разследващи такива, ако има основателно съмнение, че не се изискват по установения ред. Всички служители / работници трябва да бъдат предпазливи, когато им поискат да разкрият съхранявани лични данни за друго лице на трета страна. Важно е да се има предвид, дали разкриването на информацията е свързано или не с нуждите на дейността извършвана от организацията.

2. Всички искания от трети страни за предоставяне на данни трябва да бъдат подкрепени с подходяща документация и всички такива разкривания на данни трябва да бъдат специално разрешени от Длъжностното лице за защита на данните.


БИСКВИТКИ/COOKIES

Нашият сайт www.alterviabg.com, използват бисквитки, без които не би могъл да ви предостави коректни услуги. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Видове бисквитки, които използваме:

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за правилното функциониране на системата на уебсайта, като ни позволяват да поддържаме логическа сесия между вашият клиентски браузер ( профил) и сървъра.

Аналитични бисквитки

Тези бисквитки ни дават информация за броя посещения в нашия сайт и благодарение на тях можем да анализираме дали нашите потребители работят лесно с него и дали сме дали отговор на често задаваните въпроси(бисквитки на Google Analytics). Те не дават никаква информация за вашите лични данни, а само

ни показват дали сте разгледали повече от една страница от сайта ни, колко пъти сте посетили дадени страници, дали използвате мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца

Функционални бисквитки

Тези бисквитки ви позволяват да ви предоставим по-персонализирана услуга (например запазване на последно търсене на оферта) и така да се възползвате най-оптимално от функциите на сайта ни. Те не съхраняват личната ви информация.

Бисквитки за прецизно таргетиране

Това са динамични бисквитки на Facebook, Google и др. Ние не ползваме такива бисквитки, но ако кликнете върху рекламните съобщения в сайта, то те могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те също не съхраняват никаква лична информация.

Във вашата власт е да направите настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт. За целта влезте в настройките на браузера, който ползвате и следвайте инструкциите. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно да ограничите и функционалността на сайта на собственото си устройство.

 

 

  ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1. Субектът на лични данни има право да получи от Алтер Виа“ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и информация относно:

 

целите на обработване;

какви категории лични данни се обработват;

получатели, пред които данните ще бъдат разкрити;

срока за съхранение или критерии на определенянето му;

правото да иска коригиране

право да иска изтриване на личните данни;

правото да иска ограничаване на обработването на личните си данни;

право на преносимост на данните

правото да възрази срещу такова обработване;

правото на жалба до надзорен орган;

лицето, което е предоставило данните (това право касае само лицата за контакт, посочени от регистрираните ползватели на сайта).

 

  Право на коригиране

 

Субектът на лични данни има право да поиска от Алтер Виа“ ООД да коригира данните му, както и да иска попълване на непълните лични данни.

 

  Право на изтриване

 

1. Субектът на лични данни има право да поиска от Алтер Виа“ ООД да изтрие свързаните с него лични данни.

2. Алтер Виа“ ООД изтрива свързаните със субекта лични данни по негово искане когато:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

субектът на данните оттегля своето съгласие, в случаите когато основанието за обработване на данните е само и единствено това съгласие и няма друго основание за тяхното обработване;

личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

3. Когато субектът е поискал изтриване, Алтер Виа“ ООД, предприема всички необходими мерки, за да уведоми администраторите, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни.

4. Субектът има право да окаже получаване на бъдещи информационни имейли чрез автоматично отписване (URL) всеки път, когато получава имейл от Алтер Виа“ ООД.

 

  Право на ограничаване на обработването

 

1. Субектът на данните има право да изиска от Алтер Виа“ ООД ограничаване на обработването, когато е налице една от следните хипотези:

  1.1. Tочността на личните данни се оспорва от субекта на съответните данни, за срок, който позволява да се провери точността на личните данни;

1.2. Oбработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на ползването им;

1.3. Алтер Виа“ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

1.4. Субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от Регламента в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

2. В случаите на ограничаване на обработването, личните данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка.

3. Алтер Виа“ ООД информира субектът, поискал ограничаването преди отмяната на същото ограничаване на обработването.

 

Право на преносимост на данните

 

1. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, в случите когато:

обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и

обработването се извършва по автоматизиран начин.

2. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

 

Право на възражение срещу обработването


1. В случаите, в които Алтер Виа“ ООД обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „е“, а именно; за целите  на легитимните си интереси или на трета страна, субектът на данните има право на възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се до него.

2. В този случай Алтер Виа“ ООД прекратява обработването освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


  Начин на упражняване на правата

 

 1. Субектът на лични данни отправя своите искания, запитвания и възражения до Алтер Виа“ ООД на имейл:  info@alterviabg.com

 2. Исканията / запитванията / възраженията на субекта на данни могат да се отправят писмено до Алтер Виа“ ООД на посочения адрес за контакт: гр. София, ул. „Бръшлян“ № 3, ет.1,ап.3.

 3. Исканията / запитванията / възраженията могат да бъдат отправени и по електронен път на имейл: info@alterviabg.com

 4. Исканията / запитванията / възраженията се отправят лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

 5. Исканията / запитванията / възраженията съдържат: име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; описание на искането; предпочитана форма за предоставяне на информацията писмено, устно, по електронен път; подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция / имейл за кореспонденция.

 6. При подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално завереното пълномощно.

 7. Алтер Виа“ ООД се произнася по исканията, запитванията и възраженията на субектите на лични данни в срок до 1 /един/ месец, считано от получаването на искането, и в същия срок уведомява субекта за резултата, като изпраща съобщение по имейла за контакт, посочен от субекта на данни.

 8. Алтер Виа“ ООД предоставя поисканата от субекта информация писмено, устно или по електронен път със съобщение по имейл, в зависимост от изрично посочения от субекта начин.

 9. Алтер Виа“ ООД съобщава за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Алтер Виа“ ООД информира субекта на данните относно тези получатели, ако субектът на данните поиска това.

 10. Алтер Виа“ ООД предоставя исканата информация на субекта на данните безплатно.

 11. Алтер Виа“ ООД има право да изиска заплащането на такса от страна на субекта на данните или да откаже да предприеме действия по искането когато исканията на субект за явно неоснователни или прекомерни поради своята повтаряемост.

 12. Когато Алтер Виа“ ООД има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане, може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните.

 13. За исканията / запитванията / възраженията Алтер Виа“ ООД води нарочен регистър, в който се отбелязва накратко какво е съдържанието на искането / запитването / възражението, кой е субектът, който го отправя, дата на получаване на исканията / запитванията / възраженията, дата на произнасяне по последните от страна на Алтер Виа“ ООД, дата на уведомяване, кратко изложение на съдържанието на произнасянето.

 14. Уебсайтът на Алтер Виа“ ООД – www.alterviabg.com, може да съдържа връзки към уебсайтове, собственост на трети страни. Тези уебсайтове имат собствени политики за защита на личните данни, с които Алтер Виа“ ООД препоръчва на субектите да се запознаят. Алтер Виа“ ООД не носи отговорност, свързана с политиките за защита на личните данни на тези уебсайтове и ползването на такива сайтове е на риск на субекта.

 15. Всяка година Алтер Виа“ ООД провежда периодичен преглед относно необходимостта от обработване на личните данни, съответно относно необходимостта от тяхното заличаване.

 16. Потребителят може да се свърже с Алтер Виа“ ООД чрез следния имейл (електронна поща): info@alterviabg.com

 

 1. Заключителни разпоредби

 За неуредените от тази Политика случаи се прилагат разпоредбите на Регламента и българското законодателство.